طراحی سامانه مدیریت خدمات شهری (137) شهرداری تنکابن

مرکز بین المللی World Wide Science مالزی

آدرس سایت: http://mywws.net
تاریخ همکاری: 1391
موضوع سایت: سازمانی و دولتی
خدمات ارائه شده: طراحی وب سایت, پشتیبانی فنی و ارتفاء

طراحی سایت مرکز بین المللی World  Wide Science مالزی ، مرکز گسترش دانش در کشورهای در حال توسعه